Regulamin

Ja niżej podpisany/ a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mailowego, oraz wizerunku przez administratora danych – Fundację Aktywizacja z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie, z którego Inspektorem Danych Osobowych - IOD można się skontaktować telefonicznie 504 098 616, oraz mailowo inspektor.ochrony.danych.FA@idn.org.pl.

Jednocześnie wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji o tym, czy jestem osobą z niepełnosprawnością. Oświadczam, iż rozumiem, że podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO*), ponieważ jest to konieczne do realizacji działań zgodnych z moją wolą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*).

Niniejsza zgoda upoważnia Fundację Aktywizacja do rozpowszechniania mojego Wizerunku oraz mojego imienia i nazwiska poprzez udostępnienie ww. danych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych w celach informacyjnych, w związku z organizowanym przez Fundację Aktywizacja w dniu 10 maja 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie kongresem "INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI" .

Celem umożliwienia rozpowszechnienia ww. danych osobowych w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Fundację Aktywizacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji Wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Fundację Aktywizacja moich danych osobowych może ona w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie z ww. danych wyłącznie w celach związanych z organizowanym Kongresem nie przekraczając zakresu mojego upoważnienia.

Udzielenie zgody na mocy niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie. Oświadczam, iż znane jest mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając na piśmie wniosek w miejscu złożenia niniejszej Zgody (z tym, że decyzja ta nie zadziała wstecz wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych), wniesienia skargi do GIODO pod adresem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem: kancelaria@giodo.gov.pl, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP.