Prelegent

Monika Zakrzewska

Monika

Zakrzewska

Prezeska Zarządu Polskiej Federacja Zatrudnienia
Wspomaganego, Centrum Dzwoni - PSONI

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, socjolożka, innowatorka działań społecznych,  eksperta ds. ICF, wykwalifikowana trenerka (certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP). Związana z trzecim sektorem od 2003 roku, w tym z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koordynatorka wielu krajowych i ponadnarodowych projektów edukacyjnych, szkoleniowych, prozatrudnieniowych oraz innowacyjnych działań związanych z wykorzystaniem  ICF w procesie oceny funkcjonalnej.

Współautorka rekomendacji do zmian systemowych w zakresie funkcjonowania usługi trenera pracy, modernizacji programu przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; odpowiedzialna za wdrożenie do Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF do działań aktywizujących dorosłe osoby z NI w Centrach Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Współautorka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2017r.).

Członkini Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (2017/18/19),  Zespołu ds. przygotowania założeń do ustawy o zatrudnieniu wspomaganym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i raportów dotyczących rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, jakości życia oraz biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności m.in. „Zatrudnienie wspomagane – niemożliwe staje się możliwe”, „Zatrudnienie a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Planowanie kariery ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Przygotowanie trenerów pracy”.

Prezeska Polskiej Federacji Zatrudniania Wspomaganego. Prywatnie bibliofilka, mama, żona, podróżniczka, rowerzystka i tenisistka.